Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Termin naboru wniosków: maj 2020
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na: I kwartał 2021

Na co?
1.    Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach.
2.    Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego
w ramach przedsiębiorstwa.
3.    Budowę i przebudowę/wymianę źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).
DOFINANSOWANIE:
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%
- Średnie przedsiębiorstwa: 55% 
- Duże przedsiębiorstwa: 45%

Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

Maksymalna wartość projektu:
- dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: brak ograniczeń kwotowych
- dla dużych przedsiębiorstw, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln euro

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: brak ograniczeń kwotowych
Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 10 000 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
- dla przedsiębiorstw z sektora MŚP:  500 000 PLN
- dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 1 000 000 PLN

TYP BENEFICJENTA:

• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu);
• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 30.11.2019 do 17.02.2020

Alokacja w konkursie: 153 527 500,00 zł
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na III kwartał 2020 roku, natomiast maksymalny termin uwzględniający, w uzasadnionych przypadkach, przedłużenie terminów oceny wniosków IV kwartał 2020 roku.

Wsparcie w ramach Działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata.
Wsparcie w ramach planowanego konkursu będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej: tj. przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów” musi wynosić minimum 25% wartości kosztów kwalifikowalnych.  Przychody te liczone są od daty zapłaty ostatniego wydatku w projekcie. Przychody te nie mogą pochodzić od jednostek powiązanych. Zależność zwrotu dofinansowania w odniesieniu do osiągnięcia wartości wskaźnika „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”:(str 30 regulaminu konkursu); w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 50% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania.

Na co?
1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne
3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu
4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej. 
Typ Beneficjenta:
- Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie
Intensywność wsparcia:
-Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
-Średnie przedsiębiorstwa: 60%
Kwota wsparcia:
- Minimalna kwota wsparcia: 30.000 PLN 
- Maksymalna kwota wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw: 2.000.000 PLN (DOTACJA)
- Maksymalna kwota wsparcia dla średnich przedsiębiorstw: 3.000.000 PLN
- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
Wartość projektu:
- Minimalna wartość projektu: 50.000 PLN
- Maksymalna wartość projektu: 13.000.000 PLN
- (Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10.000.000 PLN)
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 50% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 40% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 10% dofinansowania
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 30% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 40% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 30% dofinansowania
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 25% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 30% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 50% dofinansowania
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie mniejszym niż 25% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 100% dofinansowania
Uwaga w przypadku budowy niezbędne prawomocne pozwolenie na budowę.

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od do 2020r.
Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 92 617 864,02 PLN

1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym
jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby
lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Kto może składać wnioski?

- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
- dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000,00 PLN
- dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000,00 PLN

Typy projektów podlegające wsparciu:
- przebudowa istniejących instalacji w układy wysokosprawnej kogeneracji lub modernizacja, w celu uzyskania wyższej sprawności, istniejącej jednostki kogeneracji która spełnia już próg wysokiej sprawności
Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
- Średnie przedsiębiorstwa: 70%
- Duże przedsiębiorstwa: 60%

Typy projektów podlegające wsparciu:
- budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu wynosi co najmniej 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce) oraz instalacji o mocy co najmniej 50 kWe (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz)
- budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii cieplnej
- budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE

Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
- Średnie przedsiębiorstwa: 70%
- Duże przedsiębiorstwa: 60%

Typy projektów podlegające wsparciu:
- budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest mniejsza niż 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce) oraz instalacji o mocy mniejszej niż 50 kWe (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz).
Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%
- Średnie przedsiębiorstwa: 55%
- Duże przedsiębiorstwa: 45%

Typy projektów podlegające wsparciu:
- budowa/modernizacja dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej
Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
- Średnie przedsiębiorstwa: 70%
- Duże przedsiębiorstwa: 60%

Typy projektów podlegające wsparciu:
- budowa instalacji do produkcji biokomponentów/biopaliw
- modernizacja małych elektrowni wodnych
Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
- Średnie przedsiębiorstwa: 70%
- Duże przedsiębiorstwa: 60%


Działanie 1.2 Badania celowe
Termin naboru: marzec 2020r

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz, usług doradczych świadczonych wyłącznie na potrzeby projektu.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

Na badania przemysłowe:
-Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 70 %
-Średnie przedsiębiorstwa: 60 %
-Duże przedsiębiorstwa: 50 %

Na eksperymentalne prace rozwojowe:
-Mikro-, małe przedsiębiorstwa:45 %
-Średnie przedsiębiorstwa:35 %
-Duże przedsiębiorstwa: 25 %

Minimalna wartość projektu: 80 000 PLN
Maksymalna wartość projektu: 5 000 000 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 80 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 000 000,00 PLN

Minimalna kwota wsparcia: 20 000,00 PLN
Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

1. KOSZTY ZAKUPU EKSPERTYZ/ANALIZ/BADAŃ
2. ZAKUP USŁUG DORADCZYCH
3. NIERUCHOMOŚCI- amortyzacja w okresie realizacji
4. KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ- odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej
5. KOSZTY WIEDZY I PATENTÓW
6. WYNAGRODZENIA
7. KOSZTY POŚREDNIE
8. DODATKOWE KOSZTY OGÓLNE I INNE KOSZTY OPERACYJNE, W TYM KOSZTY MATERIAŁÓW, DOSTAW I PODOBNYCH PRODUKTÓW, PONOSZONE BEZPOŚREDNIO W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU.
Działanie 12.1. Edukacja Przedszkolna
Termin naboru wniosków:  marzec 2020
Na co?
W ramach Działania wspierana będzie:

- Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.
- Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

DOFINANSOWANIE:

1.Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
2.Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 
Minimalna wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: Brak ograniczeń (uzależniony od obrotu firmy za ostatni zamknięty rok obrotowy)

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

•w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych;
•w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
•w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 15% wydatków kwalifikowanych;
•w przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Grupa docelowa:

a) Dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświatowe.
b) Rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświatowe.
c) Nauczyciele zatrudnieni w OWP.
d) Nowo utworzone i istniejące OWP, w tym specjalne i integracyjne z terenu woj. lubelskiego.

W ramach Działania 12.1 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola
b) inny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w partnerstwie z ww.


Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego (Żłobki)
Termin: 2020r
celem Działania 9.4, którym jest upowszechnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie ilościowym, jak i jakościowym. Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprawia szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze. Działanie ma na celu zwiększenie szans na utrzymanie pracy osobom, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dzieckiem do lat 3. Działanie ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej kobiet powracających na rynek pracy w związku z przerwą związaną z macierzyństwem.

1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:
a) żłobków, b) klubów dziecięcych, c) usług dziennych opiekunów (w tym sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna),

W tym:
a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna;
b) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
c) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci.

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków , klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in. następujące kategorie działań:
a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp. (możliwe wyłącznie w sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna);
b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki), możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem (możliwe wyłącznie w sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna);
e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci (możliwe wyłącznie w sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna);
f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;
g) przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego,
h) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
Wydatki powyższe mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna (za wyjątkiem działań wykluczonych dla tej formy opieki) do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki.

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawca jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:
− w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości minimum 10% wydatków kwalifikowalnych;
− w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
− w przypadku projektów objętych pomocą de minimis w wysokości: minimum 10% wydatków kwalifikowalnych;
− w przypadku państwowych jednostek budżetowych w wysokości: minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca lub partner wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości projektu. Wkład własny może pochodzić ze środków resortowego Programu „Maluch+” na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Program Operacyjny Polska Wschodnia
 DZIAŁANIE 1.4  „WZÓR NA KONKURENCJĘ”  Etap I

 Składanie wniosków: I Etap
ogłoszenie konkursu: listopad 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków:  grudzień 2020 r.
zakończenie naboru wniosków: grudzień 2021 r.
Dla kogo:
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.
1.Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.
2. Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników.
3. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tyś PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia.
Forma pomocy:
Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 I etap jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.
Poziom i kwota wsparcia:
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Dofinansowanie w ramach Etapu I stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
W ramach Etapu I działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.
 
Po realizacji I etapu możemy wnioskować o wdrożenie naszej strategii w ramach II etapu aplikowania (termin do 31.07.2020r, max. 3 mln złotych oraz nowy termin w 2021r)

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

ogłoszenie konkursu: 2 marca 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków: 7 kwietnia 2020 r.
zakończenie naboru wniosków: 4 maja 2020 r.

rozpoczęcie naboru wniosków: 4 sierpnia 2020 r.
zakończenie naboru wniosków: 7 września 2020 r.

Kompleksowe,indywidualne,profilowane pod odbiorcę działania wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.
Alokacja: 50 mln

Serdecznie zapraszamy do współpracy