ZAPOWIEDŹ KONKURSU PARP Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
ogłoszenie konkursu 6 września 2021 r.
rozpoczęcie naboru wniosków 20 września 2021 r.
zakończenie naboru wniosków 20 października 2021 r.
wota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 25 000 000 Euro

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Projekty polegające na wdrożeniu rozwiązań cyfryzacyjnych i zwiększeniu wykorzystania technologii cyfrowych w MŚP w wyniku pandemii koronawirusa.

Celem działania jest sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu.

Typ beneficjenta: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferowane wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.
Maksymalny % poziom dofinansowania: 85 %.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN.

Finansowaniu będą podlegały projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową. Instrument ten, dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, powinien spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

Wsparcie przyznawane będzie w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań:

zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu,
zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.
Z uwagi na fakt, że konkurs jest ogólnopolski i będzie bardzo duże zainteresowanie, rekomendujemy aplikowanie tylko tym firmom, które spełniają dodatkowo punktowane kryterium:

-firma z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 1 punkt.
Dodatkowe kryterium rozstrzygające jeśli alokacja przekroczy budżet projektów wybranych do dofinansowania z identyczną ilością punktów:

-czy spadek średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 w stosunku do obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 wyniósł: powyżej 70% – 4 pkt.Program Operacyjny Polska Wschodnia
DZIAŁANIE 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ” ETAP II
Składanie wniosków:   od 30 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. (konkurs podzielony na 15 rund)

Dla kogo:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone. Na wdrożenie innowacji produktowej.

Forma pomocy:
Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 II etap jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Poziom i kwota wsparcia:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 250 000 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 000 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu:
1) na koszty usług doradczych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych (DE MINIMIS)
2) na koszty realizacji inwestycji początkowej 70 %

Koszty kwalifikowane obejmują:
1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
2) koszty realizacji inwestycji:
•    nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
•    nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

Okres realizacji projektu  nie może przekraczać 15 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.


Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej ETAP 2

ogłoszenie konkursu 27 czerwca 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków 31 lipca 2019 r.
zakończenie naboru wniosków 30 grudnia 2021r.

•    Maksymalne dofinansowanie 1 000 000 zł
•    Wkład własny minimum 15%

Celem konkursu jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych (1Etapu), chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
•    na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
•    wynagrodzenie pracy personelu projektu
•    zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
•    organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej
Serdecznie zapraszamy do współpracy