Program Operacyjny Inteligentny Rozwój DZIAŁANIE 3.2.1 „Badania na rynek”.

Składanie wniosków:  od 13.01.2021 do 17.02.2021 (do godz.16:00:00)

Na co: dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Dla kogo:  Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Forma pomocy:

Dofinansowanie w ramach poddziałania jest wypłacane w formie refundacji.

Poziom i kwota wsparcia:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln PLN;
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln EUR;
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln PLN;
 • Maksymalna wartość dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 PLN;
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na doradztwo: 1 mln PLN;
 • Maksymalna wartość dofinansowania na doradztwo: 500 000 PLN;
 • Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej: lubelskie 70%

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

 1. 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
 2. 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej-70%

Koszty kwalifikowane: od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Alokacja w konkursie: 435 000 000,00 zł

Projekt nie może obejmować wyłącznie wydatków na doradztwo lub prace rozwojowe i musi obejmować wydatki na część inwestycyjną zgodną z dopuszczalnymi przeznaczeniami pomocy.Program Operacyjny Polska Wschodnia
DZIAŁANIE 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ” ETAP II
Składanie wniosków:   od 30 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. (konkurs podzielony na 15 rund)

Dla kogo:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone. Na wdrożenie innowacji produktowej.

Forma pomocy:
Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 II etap jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Poziom i kwota wsparcia:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 250 000 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 000 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu:
1) na koszty usług doradczych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych (DE MINIMIS)
2) na koszty realizacji inwestycji początkowej 70 %

Koszty kwalifikowane obejmują:
1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
2) koszty realizacji inwestycji:
•    nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
•    nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

Okres realizacji projektu  nie może przekraczać 15 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.


Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej ETAP 2

ogłoszenie konkursu 27 czerwca 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków 31 lipca 2019 r.
zakończenie naboru wniosków 30 grudnia 2021r.

•    Maksymalne dofinansowanie 1 000 000 zł
•    Wkład własny minimum 15%

Celem konkursu jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych (1Etapu), chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
•    na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
•    wynagrodzenie pracy personelu projektu
•    zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
•    organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
ogłoszenie konkursu 2 marca 2021 r.
rozpoczęcie naboru wniosków 7 kwietnia 2021 r.
zakończenie naboru wniosków 27 maja 2021r.

Na co: Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.Serdecznie zapraszamy do współpracy